Đặc điểm công nghệ dây chuyền xử lý rác sinh hoạt
  1. Tận thu tối đa
  2. Tạo ra sản phẩm có giá trị
  3. Hiệu quả đầu tư cao
  4. Thân thiện môi trường
  5. Công suất xử lý linh hoạt (10, 20, 30, 40 tấn/h)
bố trí mặt bằng nhà máy

Hình 2. Sơ đồ bố trí mặt bằng 

sơ đồ bố trí dây chuyền phân loại

Hình 3. Sơ đồ bố trí dây chuyền phân loại

sơ đồ bố trí dây chuyền xử lý hữu cơ
Dây chuyền xử lý hữu cơ

Hình 4. Sơ đồ bố trí dây chuyền xử lý hữu cơ